ΝΟΜΟΣ 3316 (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ)

Ο νόμος 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α/22-2-2005) αποτελεί σήμερα τον ισχύοντα νόμο, που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. 

       Ο σκοπός του post αυτού είναι να δώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο ένα κωδικοποιημένο κείμενο του  νόμου 3316/2005  με τις  τροποποιήσεις αυτού.  Προς τούτο στο τέλος του  κειμένου υπάρχει σύνδεσμος (link) με το κείμενο αυτό. Αν ποτέ ξεκινήσει η πολυπόθητη ανάπτυξη (να δούμε πότε;), ο νόμος αυτός θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο, διότι η μελέτη προηγείται κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας.

Ο νόμος 3316/2005  απετέλεσε την διάδοχο κατάσταση του νόμου 716/1977. Όμως για  ένα μικρό χρονικό διάστημα , μετά την κατάργηση του 716/1977, ίσχυε  άλλος νόμος (ο 3164/2003 ΦΕΚ 176 Α/2-7-2003),  ο οποίος  όμως γρήγορα καταργήθηκε  και  αντικαταστάθηκε με τον νόμο 3316/2005.

Με την έκδοση της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ  του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 «για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών», ο νόμος 716/1977 έπρεπε να προσαρμοσθεί, διότι παρουσίαζε σημαντικές διαφορές με αυτή. Ένα χαρακτηριστικό σημείο απόκλισης του νόμου 716/1977 από την Οδηγία 92/50 είναι το κριτήριο της εμπειρίας, κατά την φάση της αξιολόγησης των προσφορών. Το κριτήριο αυτό , ενώ στον νόμο 716/1977 είναι κριτήριο ανάθεσης (δηλαδή ο προσφέρων  βαθμολογείται ως προς την εμπειρία του),  στην Οδηγία 92/50 είναι κριτήριο ποιοτικής επιλογής (δηλαδή ο προσφέρων  αξιολογείται  με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ, αν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία , ώστε στα επόμενα στάδια να βαθμολογηθεί η προσφορά του ). Εξ αιτίας των διαφορών του νόμου 716/1977 με την Οδηγία 92/50 , προέκυψε ο νόμος 3316/2005.

Το κύριο χαρακτηριστικό του νόμου 3316/2005 είναι η λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών, ώστε να είναι άμεσα εφαρμόσιμος και να μην απαιτείται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και Αποφάσεων για να τεθεί σε λειτουργία.

Μέχρι σήμερα ο νόμος 3316/2005 έχει υποστεί  δύο τροποποιήσεις με τους παρακάτω νόμους:
1.Νόμος 3481/2006 – ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο , την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» και
2. Νόμος 3621/2007 – ΦΕΚ 279/Α/20.12.2007«Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της  Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα -  Πύργος – Τσάκωνα  και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
           
            Στο σύνδεσμο (link), που ακολουθεί υπάρχει σε ένα ενιαίο κείμενο, η τελική μορφή του 3316/2005, όπου ανάλογα με το χρώμα των γραμμάτων, προκύπτει ο νόμος, με τον οποίο έγινε η σχετική τροποποίηση.
           
Αν υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις, πέραν αυτών με τους νόμους 3481/2006 και 3621/2007, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε (π.χ. υπό μορφή σχολίων) τους αντίστοιχους νόμους, για να κάνουμε τις σχετικές τροποποιήσεις στο κωδικοποιημένο κείμενο.

ΝΟΜΟΣ 3316 (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ)